Opwarming


Opwarmingsoefeningen

Aiki Taiso:

Tekubi Furi Undo
Funakogi Undo
Shomenuchi Ikkyo Undo
Zengo Undo
Happo Undo
Tekubi kosa Undo
Tekubi joho kosa Undo
Sayu Undo
Sayu Choyaku Undo
Ushirotori Undo
Ushirotori Tekubitori Undo
Tenkan Undo
Orenaite
Koho Tento Undo

AikidoX Opwarming AAI Edwin
AikidoX Opwarming AAI Edwin